هرزه گی های مقدس

من فرمانده تمام مورچه های جهان بودم ,اشتباه استراتژیک یک مست در قدم برداشتن مرا از مقامم خلع کرد...

خاطره...

ﺧــــﻮﺵ ﺑِـــﻪ ﺣــﺎﻝِ ﺩِﻝِ ﻓَـﺮﻫـﺎﺩ ﻛِـــﻪ ﺩَﺭ ﻣُــﺪَﺕِ ﻋُﻤــــﺮﻣَـــﺰِﻩ ﻱ ﺗَﻠـــﺦ ﺗَـﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃِــﺮِﻩ ﺍَﺵ ﺷــــﻴﺮﻳﻦ ﺍَﺳــــﺖ !!!
/ 3 نظر / 35 بازدید
آبان 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
15 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
18 پست
مرداد 92
37 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
30 پست
دی 91
17 پست
شهریور 91
5 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
28 پست